Hoe zal deze emblematische wijk langs het kanaal en de brug van Kuregem er concreet uitzien ? Hoe zullen de verschillende functies (huisvesting, uitrustingen, socio-economische, culturele en havenactiviteiten) in dit stedelijke laboratorium op elkaar inspelen ? Wat zijn de opportuniteiten omtrent de residentiële aantrekkingskracht en de werkgelegenheid voor dit grondgebied van 47 ha en voor de gemeente Anderlecht ?

Na anderhalf jaar studie, wordt de uitwerking van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) van het Biestebroekdok voltooid. Dit plan toont zich ambitieus op milieuvlak en legt een zekere soepelheid aan de dag wat de uitvoering ervan betreft, zodat privé-initiatieven worden aangemoedigd. Het biedt een kwaliteitsvolle wijk en omgeving, waarbij er wordt ingespeeld op de noden van de toekomstige nieuwe Anderlechtenaren.

Op gemeentelijk vlak, sluit het BBP aan bij het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (2015). Ter herinnering : we bevinden ons tussen het Zuidstation en het centrum van Anderlecht. Een van de strategische doelstellingen is de link tussen beide Informatiecel Anderlechtse wijken te versterken. Voor alle duidelijkheid : het gemeentebestuur vindt dat het kanaal geen grens mag zijn, maar als ontmoetingsplaats moet dienen.

Doelstellingen

Het BBP « Biestebroek » heeft verschillende doelstelling :
 Opwaardering en heropleving van de Kanaalzone
 Heraanleg van de stedelijke verbindingen tussen beide kanaaloevers en versterking van de verbindingen tussen de wijken
 Oplossing voor de demografische groei en versterking van de residentiële aantrekkelijkheid
 Creatie van gemengde functies en bevordering van een betere integratie van de haven-, vervoer- en productieactiviteiten in de stedelijke omgeving
 Adequate ontwikkeling voorzien van voorzieningen van collectief belang en in het bijzonder schoolvoorzieningen.

De krachtlijnen

Deze zes « krachtlijnen » werden bepaald om de ontwikkeling en de toekomst van de wijk in goede banen te leiden. Het gaat hier meer bepaald om :
 Het kanaal als een plaats waar verschillende functies naast elkaar kunnen bestaan en de continuïteit van de stedelijke functies
 De Bergensesteenweg als de ruggengraat van de wijken aan het Kanaal
 De Wayezstraat als commerciële slagader met uitstraling tot ver buiten de linkeroever
 De bevestiging van de Kuregembrug in zijn nieuwe rol als intermodaal knooppunt
 De Industrielaan als economische pool en toegang tot de stad
 De Zennevallei als groene en historische continuïteit.

Voor het 47 hectare tellende BBP, speelt ook de toepassing van het Gewestelijk Kanaalplan een rol in een emblematische Anderlechtse wijk, die een enorm potentieel heeft. Ter herinnering : het Anderlechtse college staat volledig achter de bedoeling van het Gewestelijk Kanaalplan, dat de grondreserves langs deze waterweg beter wil gebruiken om er gemengde wijken in te planten. Het zou een mix van woningen, bedrijven, sportieve en culturele infrastructuur worden, die de gemeenschap ten goede komt.

…Enkele kerncijfers

Op termijn verwacht men hier 3 000 banen en 11.500 inwoners (met inbegrip van de mensen die hier al wonen), meer dan 100 000 m² productieve/commerciële functies en 25.000 m² aan uitrustingen.

  • Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok
  • Openbaar onderzoek, Goedkeuringen en Documenten