De gemeente heeft de realisatie van het BBP « Klaverwijk » ondernomen. Het studiebureau "Clerbaux-Pinon", werd aangeduid om deze missie uit te voeren.

Het gebied van het Bijzonder Bestemmingsplan ligt tussen de Bergensesteenweg, de Klaverstraat, de Delwartstraat, de James Cookstraat, de Bloemtuilstraat, de Pierre Schlosserstraat en de Alexandre Pierrardstraat. Het gaat om een oppervlakte van ongeveer 15ha60, die uit twee delen bestaat. Enerzijds, tussen de Delwartstraat en de Lenniksebaan bevinden er zich sportterreinen, grond die wordt verbouwd en braakliggende grond. Anderzijds zijn er productieactiviteiten, voornamelijk door Egta en De Lijn, op het gebied tussen de Lenniksebaan en de Bergensesteenweg. Het was dan ook een hele uitdaging om de verstedelijking van braakliggend terrein te laten samengaan met de omvorming van de bestaande industriesites.

Met de goedkeuring van het BBP voor het project in de "Klaverwijk" wordt er een nieuwe wijk gevormd. Dankzij het BBP wordt de huidige residentiële omgeving opgewaardeerd en kunnen er nieuwe verbindingen met andere wijken tot stand komen.

Geschiedenis van het plan

De studie van het plan werd in 2002 aangevat. Het project nam voortdurend nieuwe wendingen ; welke zijn voltooiing zowel vertraagde en begunstigde.

Eerst en vooral verscheen er in 2004 het BWRO [1], welke de procedure wijzigde voor het uitwerken van het plan, er werd namelijk verplicht een Milieu-effectenrapport uit te werken. Spijtig genoeg zijn de uitvoeringsbesluiten pas twee jaar later verschenen : het ging om instructies inzake de erkenning van het studiebureau, noodzakelijk document om het MER op te stellen, en belangrijk betreffende de toekenningsvoorwaarden van subsidies om het plan te realiseren. Tijdens deze periode werd de studie van het plan stopgezet.

Vervolgens in 2007, besliste de gemeenteraad om een schoolgebouw in te planten op de gemeentegronden bij de Delwartstraat en de James Cookstraat. Hierbij werd de ruimtelijke indeling van het plan, voorgesteld in 2002, gewijzigd.

En ten slotte, tussen 2008 en 2011, heeft de ontwikkeling van de vergunning (stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunning) binnen het gebied, samen met de evolutie van socio-economische factoren, geleid tot de precisering en heroriëntering van de startmogelijkheden van het plan, waardoor het plan kan bijdragen tot de ontwikkeling van de gemeente en het gewest. Om het BBP af te ronden werd er rekening gehouden met de modernisering van de sportzone en de aanvraag van de verkavelingsvergunning van “Immo La Roue” (op de site van Egta). Verder is de demografische groei die door het Gewest werd aangekondigd, een essentieel gegeven waar men ook rekening mee moet houden.

Programma

In 2002, voorzag het programma de aanleg van woningen langs de voetgangers-as tussen de Vijverwijk en de wijk Het Rad. Deze as wordt vervolledigd door een plein waar zich rondomheen handelszaken organiseren en ook buurtactiviteiten kunnen plaatsvinden (markten, rommelmarkt,...). Al de nieuwe woningen zijn eengezinswoningen, behalve langs de voetgangers-as en het plein. Verder worden er in de buurt diensten en materiaal voorzien om de leefbaarheid van de wijk te verzekeren.

In 2012 houdt de definitieve versie van het programma rekening met de meest essentiële stedelijke vereisten die tijdens de studie werden blootgelegd alsook met de opmerkingen van de bevolking voorgelegd tijdens het openbaar onderzoek en de overlegcommissie.

Daardoor, aan de achterkant van de voetgangers-as, grote uitdaging van het programma, verandert het woning-type om tegemoet te komen aan de vereisten van het GBP [2].

Tussen de Bergensesteenweg en de Lenniksebaan, waar het GBP een sterk gemengd karakter vastlegt, worden woningen in appartementen voorzien waarvan de gelijkvloers kunnen gebruikt worden voor economische activiteiten.

Tussen de Lenniksebaan en de Delwartstraat is huisvesting beschikbaar in vorm van eengezinswoningen, appartementsgebouwen of een combinatie van beide. De studie heeft rekening gehouden met twee scenario’s : een minimum en een maximum aantal woningen, om zo te kunnen schommelen tussen deze twee uitersten.

In de nieuwe wijk is er ook plaats voor een brede zone met collectieve en openbare voorzieningen : een school voor 750 leerlingen en twee synthetische voetbalterreinen met kleedkamers.

Het MER, gelinkt aan het BBP-project, heeft een evaluatie gemaakt van de gebeurtenissen die tijdens de studie hebben plaatsgevonden. Vervolgens konden de nodige verbeteringen worden aangebracht en kon het plan op punt worden gezet, waarbij mogelijke hinder wordt vermeden of verminderd. Het hoofdstuk rond mobiliteit heeft een aantal wijzigingen aangegeven die nodig zijn om het sluipverkeer in de wijk tegen te gaan. Verder wordt ook de rijrichting bepaald, waarbij een vlotte toegang tot de toekomstige school wordt gegarandeerd.

Elk domein dat door het MER is bestudeerd, werd afgesloten met nuttige aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gericht aan degenen die de beslissingen nemen, voor de aanvraag van toekomstige vergunningen en om de uitvoering van het plan te garanderen.

...Enkele kerncijfers

Rond het plein, de kern van de nieuwe wijk, komt een wijk met gebouwen van maximum G + 2 + D en G + 3 + D. Hier kunnen op termijn 3000 tot 3500 personen wonen. Dit cijfer hangt af van de toepassing van de minimale bezetting met 90 eengezinswoningen en 856 appartementen of de maximale bezetting met 1170 appartementen. In de school kunnen 750 leerlingen terecht. De toegelaten oppervlakte van 6.090m² aan handelszaken en 4.500m² voor bedrijven, zullen voor meer dan 195 jobs zorgen. Daarbij zorgt de school-en sportinfrastructuur voor een negentigtal extra banen.

Het project van het BBP « Klaverwijk » is een residentiële wijk die zich in de bestaande stedelijke omgeving wil integreren, een groen karakter heeft door de zones voor ontspanning en waar voorrang gegeven wordt aan het voetgangersverkeer voor zijn toekomstige gebruikers.

Goedkeuringen

Het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) « Klaverwijk », werd goedgekeurd door de Gemeenteraad tijdens de zitting van 22 november 2012 en nadien door het besluit van de Regering op 28 maart 2013 (gepubliceerd in het Staatsblad van 22 april 2013). Deze beslissing maakt het plan bindend.
Besluit
BBP – schriftelijke voorschriften en grafische voorschriften 4a en 4b
MER – Niet-technische samenvatting

[1Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

[2Gewestelijk Bestemmingsplan - GBP

  • BBP Klaverwijk, een visie voor de toekomst
  • De Klaverwijk in aanleg !
  • Edito